Aerofoam® NBR được đông đảo các nhà thầu cơ điện và cac đơn vị tư vấn ứng dụng nhiều. Dưới đây là một vài dự án sử dụng dòng bảo ôn, cách nhiệt cao su lưu hóa.